Elektronski medicinski karton i poslovanje ordinacije

Poliklinika - Helix softver cover

Elektronski karton pacijenta

Svi podaci vezani za pacijenta se nalaze na jednom mestu, u svakom trenutku brzo dostupni. U kartonu pacijenta se čuva arhiva svih dolazaka sa pratećom dokumentacijom. Svaka usluga, termin, dokumenat, uplata, snimak i obaveštenje se evidentiraju tako da zajedno čine jedan sveobuhvatan elektronski multimedijalni karton.

Zakazivanje i čekaonica

Grafički prikaz kalendara i pomoć u pretraživanju termina omogućavaju brže, organizovanije i preciznije zakazivanje. Kreiranjem i praćenjem protokola kao i kontrolom hitnih pacijenata se lako uspostavlja red i organizacija u čekaonici.

Brza pretraga kartoteke

Različiti nečini pregleda, istorija akcija i pomoć u pretraživanju garantuju brzo pronalaženje potrebnih informacija o pacijentima. Intuitivna organizacija elektronskog kartona obezbeđuje momentalan pristup bilo kom podatku pojedinog pacijenta.

Pomoć pri kreiranju medicinske dokumentacije

Kreiranje šablona za dokumente automatizuje popunjavanje i štampu izveštaja i nalaza koje kreiraju doktori. Pored ubrzanja rada, ordinacija na ovaj način uniformnu dokumentaciju profesionalnog izgleda.

Učinak doktora

Mogućnost definisanja procenata na osnovu kojih se formiraju plate zaposlenih doktora i izveštaji koji se oslanjaju na izvedene i naplaćene usluge obezbeđuju mehanizam za precizan uvid u učinak rada svakog doktora.

VIP pacijenti

HelixEMR omogućava kreiranje više različitih cenovnika što je potrebno u u slučajevima kada ordinacija odobrava posebne popuste pojedinim pacijentima. Na ovaj način se izbegavaju komplikacije u evidenciji naplate u specifičnim situacijama (VIP pacijenti, članske kartice, zaposleni, prijatelji, specijalne promocije i slično).

Evidencija snimaka

Poseban alat za obradu snimaka omogućava dodatno poboljšavanje, analiziranje i merenje svakog snimka ili fotografije. Sve promene se arhiviraju tako da uvek postoji i hronološki uvid u promene stanja pacijenata.

SMS obaveštavanje

Modul za slanje SMS poruka omogućava slanje različitih obaveštenja pacijentima, kolegama i saradnicima. Ovaj sistem, pre svega, automatizuje postupak podsećanja pacijenata za dogovorene i kontrolne posete, ali unapređuje i kvalitet odnosa sa pacijentima kroz slanje čestitki, raznovrsnih vesti i drugih informacija putem SMS poruka.

Email komunikacija

Kao i obaveštavanje SMS porukama, komunikacija elektronskom poštom je podržana iz svih delova sistema. Omogućeno je slanje nalaza, uputa, obaveštenja, podsetnika, čestitki, snimaka i sve ostale dokumentacije koja može biti zanimljiva pacijentima ili saradnicima.

Povezivanje sa medicinskim uređajima

Softver se može povezati sa svim medicinskim uređajima pa se na taj način obezbeđuje automatsko povezivanje generisanih podataka ili snimaka sa elektronskim kartonima pacijenata.

Finansije

Praćenjem naplate, dužnika, učinka doktora, evidencijom izdatih i primljenih faktura, izvoda banke, praćenjem kursa stranih valuta i sličnih akcija se uvek može dobiti trenutni presek finansijskog stanja ordinacije.

Sigurnost poverljivih podataka

Uspostavljenjem sistema privilegija se precizno definišu uloge u sistemu i vidljivost pojedinih podataka u softveru. Osim sigurnost i privatnosti, smanjuje se i kompleksnost rada nad sistemom zato što svaki zaposleni vidi samo one podatke koji su mu potrebni za rad.

Izveštaji i analiza

Na osnovu evidentiranih podataka mogu se formirati precizne analize poslovanja. Upoređivanjem prihoda i rashoda mogu se utvrditi eventualne pravilnosti koje se dalje mogu iskoristiti za donošenje strateških odluka potrebnih za dalja unapređivanja rada klinike.

Bogata dokumentacija

Razni mehanizmi omogućavaju uvoz, izvoz i kreiranje sve neophodne dokumentacije: nalazi, recepti, računi, fakture, edukacija pacijenata, izveštaji, opšti dokumenti i fotografije. Celokupna dokumentacija ordinacije se čuva na jedinstvenom mestu, a sistemi za bekap, arhivu i privilegije omogućavaju sigurnost i privatnost podataka.

Podešavanja koja prate praksu

U softveru postoji niz opcija za podešavanja: od definisanja izgleda dokumenata, preko izbora podataka koji se prikazuju, do naprednog podešavanja privilegija pristupa sistemu. Zato se HelixEMR lako može prilagoditi radu i navikama zaposlenih bilo koje klinike.

Praćenje aktivnosti

Svaki korisnik programa dobija svoj korisnički nalog i kroz sistem privilegija skup podataka i akcija nad kojima ima dozvolu za rad. Pored ovoga, sistem detektuje i sve bitne aktivnosti i vrši njihovu evidenciju. Time se umanjuje šansa za pojavom nesuglasica, nedoumica i spornih situacija.

Sigurnost poverljivih informacija

Uspostavljenjem sistema privilegija precizno se definišu uloge u sistemu i vidljivost pojedinih podataka. Osim sigurnosti i privatnosti, smanjuje se i kompleksnost rada nad sistemom pošto svaki zaposleni vidi samo one podatke koji su mu potrebni za rad.

Bekap i arhiva podataka

HelixEMR i 2D Soft Vam nude mehanizme koji pomažu u tome da svi podaci ostanu sačuvani i na sigurnom. Sistemi za bekap i arhivu podataka se mogu konfigurisati na raznovrsne načine i sve u skladu sa potrebama poslovanja ordinacije (automatski, po potrebi, periodično i na izabranim uređajima).

I još:

Podrška za mrežni rad • raznovrsni filteri i sortiranje podataka • podsetnici • gotovina, kartice, čekovi, fakture, kombinovana i delimična naplata • definisanje radnog vremena doktora • kreiranje edukacije pacijentata • Planovi lečenja